نوشته های برچسب خورده با ‘چرا دنیا به کام ما نشد ؟’

مهناز هدایتی

نمی دانم چرا دنیا به کام ما نشد
ز اشک چشم ما دنیا چرا دریا نشد
نمی دانم که سهم ما ازین دنیا چه بود
که سهم ما به جز غصه به جز غم ها نشد
زمانه شکوه ها دارد دل در بند ما
که زندانبان این زندان چرا رسوا نشد
به دور چرخ هستی ما که آویزان شدیم
نصیب ما فقط شد قسمت آنها نشد
بگو جانم چرا پاسخ نمی گویی چرا
چرا آنکس مسبب شد به حق افشا نشد
نگو قسمت سزای ما همین بود روزگار
نصیب ما ازین بهتر چرا پیدا نشد
شنیدم چون رسد دریا به ما خشکش زند
بخشکد آب دریا پیش ما زیبا نشد
لندن پائیز دو هزار و هشت

Advertisements