نوشته های برچسب خورده با ‘من از زمان تند تر می دوم’

از فال گیرهای دورگرد
و کف بین های دروغ گو خوشم نمی آید
تو لذت می بری بدانی
فالگیر کنار گوشت پچ پچ کند
که من تا ده دقیقه ی دیگر زنده ام
برای اینکه خیالت را آزار دهم
من از زمان ده دقیقه تند تر می دوم
زمان پیش چشمانت جا می ماند
ومن غرق بهت چشمانت می شوم
که هنوز زنده ام
و تو را تماشا می کنم
من از زمان تند تر می دوم

Advertisements