نوشته های برچسب خورده با ‘غزل صلح’

غزل صلح

منتشرشده: ژوئن 13, 2011 در Uncategorized
برچسب‌ها:

ما جـهـان را بی غل و زنجیـر می خواهیم

سرزمینی شـاد و بی تـزویـر می خواهیم

خستـه از جنـگ و همیشه بـارش مـرگیـم

وحـد ت دنیــا همین تغـیـیـر مـی خواهیم

گرچه این خواب و خیالی هست در سرها

خواب و رویا  آه  بس تعبـیرمی خواهیم

صلح جویـان جهانیـم و شعار مــا عشــق

کل دنـیــا را تو یک تصویــر مـی خواهیم

یـک زبـان مشتـرک یـک پرچــم واحـــد

یـک سـرود مـلـی از تقد یـر مـی خواهیم

ما همیشه صلح می خواهیم همیشه صلح

زندگـی را ایـن گـونه تفسیر مـی خواهیم

مـــــا بــرای کـــود کــــان آفــریقـا یـــی

ذره ای نـان و کمـی هم شیـر مـی خواهیم

از بــــرای بـچـه هـــای کشــور ِ یـــاغــی

یـک سیاست دان بـی شمشیر می خواهیم

رخـنه در قلـب بشـر با صلـح و نان و آب

عشق را این گونه در تسخیـر می خواهیم

ای مَههِِ نـــازم هــدایــت مـی شـود دنیـــــا

گریـه ات را شـعـلـهً تبخیـر مـی خواهیم

http://www.mashal.org/content.php?t=%D8%AF%D9%88%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A&c=shehr&id=00218

Advertisements