نوشته های برچسب خورده با ‘خلیج فارس’

نگین کشورم ایران

خلیج فارس و عمانه

فدای آبی ی دریاش

که خورشید فروزانه

منم سرباز آب هایش

تنم شعله شود حتی

اگر لازم به وقتش بود

چ شم گوله شود حتی

زبرق  خشم و کین من

  چه وقت جرات کند دشمن

نگاه چپ کند بر آن

پر از ذلت شود دشمن

 حسودانش شوند آگاه

خلیج فارس وعمانم

درون سینه ام ثبت است

فدایش این سر و جانم

هزاران وسعت خاکش

خروشان بستر آبش

در ایران ریشه اش جار یست

هزاران قرن  بوده و باقیست

کلام آخرم این است

خروشم سخت و کوبنده ست

خلیج فارس و عمانم

همیشه هست و پاینده ست

==

کوته دست دشمنانش

کوته دست بدگمانش

==

مهناز هدایتی  لندن

Advertisements