نوشته های برچسب خورده با ‘جرات دارید به من اعتراض کنید’

چرا هیچ کس به من نگفت عیدت مبارک
چرا عمو نوروز در خانه ام را نزد
چرا هیچ صدای سازو دهلی نیامد
چرا بهار خفقان گرفته است امسال

چرا از روز اول عید
چشمانم پر از اشک شد دوباره
چرا زمستان امسال
مثل زمستان آن سال نحس
برایم هوای دلهره آورد ه است

من از این بهاران بیزارم
من از این بهاران بیزارم

دوباره بهار
آغاز کوبنده ترین تهاجم گریه ام شد
با اشک چشمانم سفره ی هفت سین را چید م
تا دلم خنک شود

سین به سلامتی زندان
سین به سلامتی شلاق
سین به سلامتی سنگسارو اعدام
سین به سلامتی سوسک ها و سوسمارها
سین به سلامتی کوسه ها ی آدمخوار

چرا هیچ کس به من اعتراض نمی کند
چرا زبان ها قفل شده است
چرا قفل ترس را
به سال هزارو سیصدو پنجاه و هفت
زنجیر کردند

خدا مرادتان را بدهد
خدا مرادتان را بدهد

جرات دارید به من اعتراض کنید
جرات دارید به من بگوئید ما مقصر نیستیم
کلاغان سیاه قار قار قارنکنید لطفا
مبادا سحرو جادویشان باطل شود
باز باید بهار آینده را دخیل بندان ببینم ؟

Advertisements